Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier lidmaatschap

U kunt hieronder het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van onze vereniging en/of de secties downloaden.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie kunnen zijn: artsen en andere academici met belangstelling voor de gastroenterologie; voorts zij die op voorstel van het bestuur na bekrachtiging van de ledenvergadering, voor het lidmaatschap in aanmerking komen:

Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van de NVGE

Graag het volledig ingevulde formulier sturen naar:

Secretariaat NVGE, Postbus 657, 2003 RR Haarlem.

Formele toetreding als lid:

Nieuwe leden worden tweemaal per jaar formeel aangenomen. Dit gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering van voor- en najaarsvergadering. De lijst van aspirantleden wordt opgenomen in het nieuwsbulletin van de NVGE van respectievelijk februari en september. Uiterste inzendtermijn van het aanmeldingsformulier voor het voorjaar is 15 januari, voor het najaar 15 augustus.

Buitengewoon lidmaatschap:

Buitengewoon lid kunnen zijn: niet-academici, die beroepsmatig betrokken zijn bij de gastroenterologie; voorts zij die op voorstel van het bestuur na bekrachtiging van de ledenvergadering voor het buitengewoon lidmaatschap in aanmerking komen.

Afgeven machting voor automatische incasso jaarlijkse contributie:

Bent u reeds lid en wilt u voor het komende jaar een machtiging voor automatische incasso afgeven, dan kunt u onderstaand formulier invullen en per post opsturen.

Machtigingsformulier NVGE contributie

Nadere inlichtingen:

Voor nadere inlichtingen over het lidmaatschap belt u het secretariaat te Haarlem, telefoon 023 - 5513016, e-mail: ledenadministratie@nvge.nl

Opzegging:

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, eventuele opzeggingen vóór 1 december via ledenadministratie@nvge.nl