Subsidie onderzoeksinitiatieven

Subsidie voor multidisciplinaire en instelling-overstijgende onderzoeksinitiatieven of werkgroepen

Op dit moment is het aanvragen van deze subsidie niet mogelijk. Informatie over heropening hiervan volgt spoedig.
Hieronder leest u alles betreffende de aanvraag voor 2021.

Onderzoek wordt in toenemende mate in samenwerkingsverbanden en multidisciplinair verricht. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om (prospectief) registraties op te zetten om uitkomsten te meten, met als doel verbetering van kwaliteit van zorg te combineren met wetenschappelijk onderzoek. De instelling-overstijgende en multidisciplinaire werkgroepen vormen ook de basis voor het opzetten van gerandomiseerde klinische studies. De NVGE wil met (start) subsidies het opzetten en de activiteiten van deze werkgroepen faciliteren.

Wie komen er voor deze subsidies in aanmerking?

 1. Bestaande en nieuw op te richten (bij voorkeur multidisciplinaire) samenwerkings-verbanden en werkgroepen kunnen in principe eenmalig voor een subsidie in aanmerking komen. Bestaande samenwerkingsverbanden moeten in hun aanvraag laten zien wat de subsidie toevoegt aan de huidige werkzaamheden (te denken valt bijvoorbeeld aan het opzetten van een klinische studie).
 2. Voorwaarde is dat de aanvraag wordt gedaan door een werkgroep waarin ten minste drie verschillende onderzoeksinstellingen of ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn, waarbij in elke instelling een NVGE lid bij de aanvraag betrokken is.
 3. Doel van de werkgroep moet zijn om multicenter patiëntgebonden onderzoek te verrichten of behandelingen prospectief te registreren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsbevordering.
 4. De werkgroep moet in principe bereid zijn om de studiegroep/registratie open te stellen voor alle onderzoekers die willen deelnemen.
 5. De werkgroep moet aantoonbaar een aantal maal per jaar vergaderen, en als doel hebben om gerandomiseerde trials op te zetten, en indien mogelijk streven naar (flankerend) translationeel onderzoek.
 6. Het strekt tot de aanbeveling wanneer onderzoeksinitiatieven aansluiten bij de kennisagenda.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

De onderstaande kosten komen onder meer voor subsidie in aanmerking:

 • Opzetten studiegroep
 • Aanstellen administratief/ondersteunend personeel
 • Budget voor vergaderingen
 • Opzetten/onderhouden website
 • Versturen nieuwsbrief
 • Opstellen wetenschappelijk beleid
 • Opstellen studierichtlijn
 • Opzetten database
 • Hardware

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidies:

 • Data management
 • Wetenschappelijk personeel
 • Bench Fee en materiaal voor laboratoriumonderzoek

Voorwaarden:

 1. Het maximum bedrag dat kan worden aangevraagd is € 15.000,- per werkgroep. Daarnaast wordt aan multidisciplinaire werkgroepen vergaderruimte ter beschikking gesteld tijdens het voor- en najaarscongres van de NVGE in Veldhoven.
 2. De aanvragers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de werkgroep en de te verrichten werkzaamheden. In de aanvraag moet ook worden beschreven wat de te verwachten meetbare resultaten zijn.
 3. Bij de aanvraag wordt een gedetailleerd werkplan, een begroting voor de werkzaamheden van de werkgroep, en een overzicht van de werkzaamheden waar subsidie voor wordt aangevraagd gevoegd.
 4. Bij de beoordeling van de aanvraag kan aan de hand van de begroting worden besloten om de aanvraag slechts ten dele te honoreren.

Projectaanvraag:

De aanvraag moet bestaan uit:

 1. Titel
 2. Studiegroep/aanvragers
 3. Samenvatting
 4. Werkplan
 5. Samenwerking externe partijen
 6. Begroting werkgroep waarin duidelijk wordt aangegeven voor welke werkzaamheden subsidie wordt aangevraagd, en welke overige inkomsten de werkgroep heeft.

Overige bepalingen:

 1. De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit 5 leden, die benoemd worden door het bestuur van de NVGE. Eén van de leden van de commissie is een bestuurslid van de NVGE.
 2. In 2016 en 2017 werden drie subsidies toegekend, in 2018 en 2019 twee subsidies. Het aantal toe te kennen subsidies in 2020 is afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de ingediende aanvragen.
 3. Over de beslissing om de subsidie wel of niet toe te kennen kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Een vertegenwoordiger van de onderzoeksgroep dient op de Digestive Disease Days in maart aanwezig te zijn om de prijs in ontvangst te nemen.
 5. Het bedrag wordt in twee termijnen uitgekeerd. De tweede termijn wordt uitgekeerd na de ontvangst van een overzicht van de daadwerkelijk gemaakte kosten.