Gastrostart

Volgende indieningsronde: insturen vóór 1 augustus 2024

Gastrostart verstrekt startsubsidies met een maximumbedrag van € 10.000,-. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor beginnend en innoverend onderzoek op gastroenterologisch-hepatologisch gebied en alleen ten behoeve van leden (projectleider of hoofdaanvrager) van de NVGE of NVH. Aanvragers worden gevraagd om specifiek behalve het innoverende karakter van het project, ook het risicodragende aspect (redenen waarom het onderzoek niet kansrijk is bij andere subsidiegevers) te becommentariëren.

De subsidie is bedoeld om onderzoekers in de gelegenheid te stellen voorbereidend onderzoek te verrichten, c.q. technieken operationeel te maken, op grond waarvan een goed onderbouwd subsidieverzoek bij de MLDS of een andere subsidiegever, kan worden ingediend.

De beoordelingscriteria zijn enigszins gewijzigd ten opzichte van vorige jaren. Vanaf heden hebben aanvragen waarbij de projectleider een junior onderzoeker is, een grotere kans op het verkrijgen van de subsidie.

Er kan géén subsidie worden aangevraagd als deze wordt aangewend om salariskosten te financieren of om (onderzoeks)apparatuur aan te schaffen.
In principe worden er géén subsidies toegekend voor het verrichten van onderzoek of het volgen van stages in het buitenland. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk indien het zwaartepunt van het onderzoek in Nederland ligt. Beoordeling geschiedt door de Gastrostart-commissie. Indien nodig worden externe deskundigen geraadpleegd.
Een aanvrager mag slechts één aanvraag per ronde indienen.
Over de uitslag van de beoordeling wordt geen nadere uitleg gegeven.

De aanvrager dient binnen één jaar na toekenning van een subsidie schriftelijk verslag aan de Gastrostart-commissie uit te brengen over het resultaat c.q. het verloop van het onderzoek via gastrostart@nvge.nl. De aanvrager dient binnen één jaar na toekenning het subsidiebedrag te declareren.

Lees hier het overzicht van gehonoreerde aanvragen vanaf 2004.

De aanvraag dient digitaal (incl. digitale handtekening) te worden ingezonden naar gastrostart@nvge.nl.
Het aanvraagformulier voor de Gastrostart-subsidie kunt u hier downloaden:

Aanvraagformulier Gastrostart in PDF
Aanvraagformulier Gastrostart in Word

Inlichtingen:

Secretariaat Commissie Gastrostart
Jeanine van Aalst
Postbus 657, 2003 RR Haarlem
Tel.: (023) 5513016
E-mail: gastrostart@nvge.nl