Reisbeurzen

De NVGE verstrekt uit eigen middelen reisbeurzen aan leden die daarvoor in aanmerking komen. U kunt het aanvraagformulier daarvoor hieronder downloaden.

Aanvraagformulier reisbeurs
 


Voorwaarden tot verkrijgen van reisbeurs

 1. De reisbeurzen zijn uitsluitend bestemd voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie en voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie, die tenminste één jaar lid zijn, gerekend vanaf de datum van toetreding. Medisch specialisten en onderzoekers met een vaste aanstelling zijn uitgesloten.
 2. De reisbeurzen zijn bedoeld voor klinici en onderzoekers op gastro-enterologisch of hepatologisch gebied.
 3. Er kunnen uitsluitend reisbeurzen worden aangevraagd voor grote buitenlandse internationale gastro-enterologische congressen of symposia. zoals:
  AGA, AASLD, DDW, ESPEN, UEGW, EASL, American Society of Cell Biology en ESPGHAN. Voor de congressen zowel buiten Europa als binnen Europa geldt een maximum bedrag van € 750,00. Aanvullende financiering van elders is toegestaan, wel wordt een verklaring gevraagd dat de reisbeurs ook daadwerkelijk voor de congresreis wordt gebruikt!
  Wanneer u ook NVH lid bent wordt uw aanvraag voor de AASLD, EASL (of ander lever congres) enkel bij de NVH in behandeling genomen. 
 4. Een reisbeurs wordt slechts toegekend wanneer het betreffende lid aan het beoogde congres of symposium een actieve bijdrage levert (in de vorm van een poster of een voordracht). Het betreffende abstract moet tevoren aan de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie of de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie zijn aangeboden voor presentatie tijdens de Digestive Disease Days voor- en najaar.
 5. Per aanvrager wordt maximaal één reisbeurs gedurende het lidmaatschap toegekend.  
 6. Per abstract zal slechts voor één auteur en ook slechts éénmaal een reisbeurs beschikbaar worden gesteld.
 7. Bij annulering op eigen gezag, door overmacht en ziekte, heeft de vereniging het recht de som van de reisbeurs terug te vorderen. Het bestuur adviseert u met klem om een annuleringsverzekering af te sluiten gelet op ervaringen in het verleden.

Procedure voor het aanvragen van reisbeurzen

 1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier voor reisbeurzen direct met een kopie van het ingezonden abstract naar het secretariaat van de NVGE zenden, wanneer aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. Dit dient zes weken voor het desbetreffende congres te gebeuren.
 2. Wanneer het abstract gehonoreerd is onder verwijzing naar de ingezonden aanvraag een kopie van de 'acceptatiebrief' sturen. Deze kopie dient uiterlijk drie weken vóór aanvang van het congres op het secretariaat binnen te zijn.
 3. De uitbetaling van de toegezegde subsidie vindt plaats nadat een bewijs van deelname is verstuurd naar ledenadministratie@nvge.nl.

Wanneer aan bovengenoemde voorwaarden niet wordt voldaan zal in het algemeen niet tot uitkering van een reisbeurs kunnen worden overgegaan.

Aanvullende bepaling t.b.v. NVH-klinici en alle basalisten:

Met de totstandkoming van de Dutch Experimental Gastroenterology and Hepatology.

(DEGH) Meeting te Veldhoven in het voorjaar kunnen klinische hepatologische abstracts uitsluitend worden ingezonden voor het najaarscongres. Dit kan er toe leiden dat men geen reisbeurs kan aanvragen voor bijvoorbeeld de AGA, omdat strikt genomen niet aan de verplichting tot inzending voor presentatie op de wetenschappelijke vergadering van de NVGE kan worden voldaan.

Dit zelfde doet zich voor bij basale onderzoekers die de EASL of AASLD willen bezoeken, maar hun abstract niet voor de najaarsvergadering kunnen insturen, omdat voor die bijeenkomst uitsluitend klinische abstracts kunnen worden ingestuurd.

Om dit probleem te ondervangen is besloten dat men de aanvraag voor een reisbeurs naar het betreffende congres wel alvast mag indienen (op het gebruikelijke aanvraagformulier en vergezeld van het abstract dat men voor het betreffende congres heeft ingestuurd), met de toezegging dat dit zal worden ingezonden voor de eerstvolgende vergadering van de NVGE. Afhankelijk of u aan de overige voorwaarden voldoet, kunt u daarna van de NVGE een voorlopige toezegging ontvangen. Nadat het abstract daadwerkelijk door u ingezonden is (mogelijk vanaf medio mei voor de najaarsvergadering en vanaf 1 november voor de voorjaarsvergadering via www.nvge.nl) kunt u vervolgens aanspraak maken op de uitbetaling van de reisbeurs. Het bedrag van de reis moet derhalve door de aanvrager zelf of de opleider voorgefinancieerd worden.

Let op: u dient de reisbeurs-aanvraag dus tevoren in te zenden naar het secretariaat van de NVGE.


Voor de onderstaande congressen kunt u reisbeurzen aanvragen

 • AACR (American Ass. Cancer Research)
 • AASLD (American Ass. for the Study of Liver Disease)
 • ASCB (American Soc Cell Biology)
 • ASCO (American Soc Clin Oncology)
 • ASPEN (American Society for Parental and Enteral Nutrition)
 • ATC (American Transplantation Congress)
 • DDW (Digestive Disease Week van de AGA)
 • EAES (European Association for Endoscopic Surgery)
 • EASL (Eur Association for the Study of Liver Disease)
 • ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation)
 • EGCC (European Chapter Congress of the International Gastric Cancer Association)
 • EHPBA (European Hepato-Pancr-Billiary Association)
 • EPC (European Pancreatic Club Meeting)
 • ESCP (European Society of Coloproctology)
 • ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy)
 • ESOT (European Society for Organ Transplantion)
 • ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism)
 • ESPGHAN (Eur Soc for Pediatric GE, Hepatology and Nutrition)
 • ESPR (European Society for Paediatric Research)
 • ESSO (European Society of Surgical Oncology)
 • Experimental BiologyICMI (International Congress of Mucosal Immunology)
 • ICSN (International Cancer Screening Network)
 • ILTS (International Liver Transplantation Society)
 • InSiGHT (The International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours Incorporated)
 • ISDE (International Society for Diseases of the Esophagus)
 • OESO (Organization for Studies on Diseases of the Esoghagus)
 • UEGW (United European GE Week)